Piet Visser, nieuwe voorzitter van de NVTG , aan het woord

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg, kortweg NVTG, heeft een nieuwe voorzitter: de heer Piet Visser. De 64-jarige strategisch manager vastgoed van Ziekenhuis Groep Twente wil tijdens de volgende drie jaar de NVTG herstructureren tot een toekomstbestendige vereniging die een toegevoegde waarde biedt voor haar leden, met het vizier op 2020.

 

Piet Visser heeft al een lange tijd als hoofd technische dienst achter de rug en maakt ook al negen jaar deel uit van de NVTG, de Nederlandse tegenhanger van onze VTDV. Hij is nu voor drie jaar voorzitter van deze vereniging en heeft voor 2017 al een belangrijk punt op de agenda: RTG ofte het register technologie gezondheidszorg.

 

“In het kader van onze doelstelling kennisdeling en blikverruiming krijgen de NVTG-leden de mogelijkheid hun vakbekwaamheid door middel van een puntensysteem vast te leggen. Ze kunnen dit doen door scholing. Dit kwaliteitsregister is een noodzakelijke aanvulling op het inmiddels zeer actuele convenant medische technologie. Werkervaring alleen is niet genoeg om kwaliteit te waarborgen. Technici in de gezondheidszorg moeten actief werken aan het bevorderen van hun deskundigheid om op die manier op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vak. Met dit kwaliteitsregister kunnen onze leden aantonen dat zij hun deskundigheid op peil houden. Dankzij dit register is er ook een beter inzicht in bevoegdheden en bekwaamheden, zien collega’s en werkgevers dat je vakbekwaam bent en dat je die deskundigheid ook op peil houdt. Tot slot bespaar je ook tijd bij het zoeken naar geaccrediteerde cursussen en opleidingen”, stelt Piet Visser.

 

“Alleen door samen te werken kan de sector een echte slag slaan in de verduurzaming van de huisvestingketen.” 

 

De NVTG werd opgericht in 1947 als vereniging voor instellingstechnici. Tegenwoordig is de NVTG een landelijke vereniging voor facility professionals in de zorg en telt ze 700 leden.
Visser: “Het bestuur van NVTG bestaat uit 10 bestuursleden waaronder vier regiovoorzitters. Daarnaast hebben we nog commissies en werkgroepen. Onze vereniging bestaat uit leden die werkzaam zijn in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, geestelijke gezondheidszorg en woningcorporaties. We tellen ook veel leden bij adviseurs, aannemers, installateurs en toeleveranciers die actief zijn binnen de gezondheidszorg.”

 

Net zoals de Belgische VTDV biedt de NVTG een uniek en omvangrijk netwerk dat steeds belangrijker wordt.
Visser: “Wij zijn een zelfstandige beroepsvereniging die open staat voor alle vormen van samenwerking. Zo kennen we samenwerkingsverbanden met verenigingen met vergelijkbare doelstellingen, beleidsbepalende instanties in de zorgsector, diverse universiteiten en hogescholen. De NVTG ondersteunt professionals bij hun werkzaamheden ten dienste van het management van technische faciliteiten in de gezondheidszorg. Zo maken we deel uit van het Platform Duurzame Huisvesting, een onafhankelijk platform waarin de hele vastgoedketen is vertegenwoordigd. Leden van dit netwerk staan voor het integreren van duurzaamheid in hun eigen organisatie. Zo speelt het platform een belangrijke rol bij de uitwerking van het energieakkoord. Samenwerken is cruciaal. Alleen door samen te werken kan de sector een echte slag slaan in de verduurzaming van de huisvestingketen.”

 

“Onze leden leveren een prima prijs-kwaliteitverhouding bij het organiseren van evenementen.” 

 

Uw vereniging maakt deel uit van de International Federation of Health Care Engineering (IFHE).
Visser: “Vorig jaar werd onze vereniging geselecteerd door IFHE om het wereldcongres te organiseren. De belangrijkste doelstelling van de internationale congressen is kennis uit te wisselen onder professionals. Het ver reiken naar kennis elders kan zeer verrijkend zijn. Ook voor de NVTG geldt het credo: think global, act local. We vinden ons ook in de doelstelling van het IFHE, namelijk bruggen slaan tussen de eerste en de derde wereld om op wereldschaal kwalitatief hoogstaande gezondheidszorgvoorzieningen voor steeds grotere bevolkingsgroepen toegankelijk te maken. Het past allemaal in ons motto om zoveel mogelijk professionals te ondersteunen…”

 

De NVTG organiseert, net zoals de Vlaamse collega’s, uiteenlopende activiteiten.
Visser: “We hebben de regionale kringbijeenkomsten, onze studiedagen, cursussen en opleidingen en het jaarlijks tweedaags congres. Tijdens deze bijeenkomsten ligt de focus altijd op de thema’s beheer en onderhoud, bouw en vastgoedmanagement en facility management. Het congres en de najaarsstudiedag worden zoals vele andere evenementen georganiseerd door de kringbesturen in hun vrije tijd. De inbreng van de vele leden illustreert dat de NVTG een vereniging is voor en door haar leden. Deze manier van werken laat ons ook toe een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te leveren. In het verleden werden er al cursussen georganiseerd rond ontwerpen, bouwen en beheer van OK’s, legionellabeheer en bouwbesluit.”

 

“We beslissen nu sneller dankzij de herstructurering van de vereniging” 

 

Tijden veranderen en de behoeften van de NVTG-leden worden anders. Wat wil uw vereniging in de komende jaren aan haar leden nog bieden?
Visser: “Door de herstructurering naar vier regio’s worden er nu sneller beslissingen genomen. Eén keer per maand komen we bij elkaar. We houden onze leden met een kwartaalblad op de hoogte, als aanvulling op de maandelijkse digitale nieuwsbrief. We stoppen wel met het collectieve abonnement op het FMT-magazine omdat het onvoldoende aansloot bij de NVTG-doelstellingen. In de toekomst draaien al onze activiteiten rond drie pijlers: kennisdeling en blikverruiming, behartigen van collectieve belangen en het bieden van een platform voor netwerken.”

 

“Na uitgebreid marktonderzoek en diverse interactieve sessies met een externe communicatieadviseur is aan de NVTG een spiegel voorgehouden. Op basis van de gedane aanbevelingen heeft het hoofdbestuur in nauwe afstemming met de kringbesturen een nieuwe beleidsnota uitgewerkt. Dit NVTG-beleid 2020 steunt op twee kernwoorden: enerzijds onze merkidentiteit (hoe wil de NVTG graag gezien worden?) en anderzijds het merkimago (hoe wordt de NVTG in werkelijkheid gezien?). Het technologiebeleid binnen de zorgsector voor de komende jaren is heel duidelijk: zorginstellingen kunnen en moeten zeker taken uitbesteden, maar ze moeten zelf de kennis en de regie op de bedrijfsvoering van de technische en de vastgoedafdeling in handen houden. Die kennis en daarmee de aansluiting op het primaire zorgproces is weg als je het volledig overlaat aan het bedrijfsleven. De technologie in de gezondheidszorg ontwikkelt zich snel en er tekent zich een gebrek aan gekwalificeerde technici af. Dit terwijl de vraag ernaar in de toekomst zal toenemen omdat de zorg voor ouderen toeneemt. In het jaar 2020 hebben we 50 instellingsleden en daarmee ook 50 leden uit het bedrijfsleven erbij. Dat kan door producten aan te bieden die de NVTG-leden ondersteunen in hun dagelijks werk.”

 

 

Dit artikel verscheen in het magazine Zorg&Techniek, het ledenblad van Zorg.tech