Vlaamse Regering keurt principieel besluit goed

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de procedureregels vastlegt voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen. De subsidiëring moet een nieuwe financieringsmodel invoeren voor ziekenhuisinfrastructuur, bestaande uit een instandhoudingsforfait en een strategisch forfait die worden toegekend voor onbepaalde duur. De toekenning van het instandhoudingsforfait gebeurt automatisch en zonder aanvraagprocedure, voor het strategisch forfait moet een goedkeuringsprocedure worden doorlopen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.